Plasmafüüsika labori seminar

Järgmine gaaslahendusseminar toimub teisipäeval, 18. juunil algusega kell 16.15 Physicumis (W. Ostwaldi 1), ruumis D414.

Seminaris tutvustavad oma tulemusi magistrandid Robin Reino ja Simon Drõgin

  • Robin Reino ettekanne
    „Näiva efektiivse ionisatsioonikoefitsiendi määramine Ar:CH4 segudes“ (10 min)

Ionisatsiooni iseloomustavate suuruste, näiteks efektiivse ionisatsioonikoefitsiendi, katseline määramine erinevates gaasisegudes on oluline komponent külmade atmosfäärrõhul plasmade rakenduste arendamisel. Ar:CH4 gaasisegud pakuvad huvi metaani kui olulise kasvuhoonegaas muundamise seisukohalt. Selles töös määrati näiline efektiivne ionisatsioonikoefitsient mitteiseseisvas statsionaarses Townsendi pimelahenduses, kasutades lineaarset regressioonimeetodit. Uuriti lahendusvoolu kasvamise sõltuvust elektroodide vahekaugusest erinevatel taandatud elektrivälja tugevustel. Eksperimentaalselt määratud väärtusi võrreldi teoreetiliste arvutustega, kasutades BOLSIG+ numbrilist lahendajat. Tulemused näitasid, et lisaks elektronpõrkel ionisatsioonile võib ionisatsioon toimuda ka kõrge energiaga argooni metastabiilsete aatomite vahendusel Penningu mehhanismi kaudu. 

  • Simon Drõgini ettekanne
    „Koroonalahendusel põhinevate elektrostaatiliste filtrite testimine aerosoolide siseruumist eemaldamiseks“ (10 min)

    Aerosoolidel on oluline roll mitmete viiruste levikul. Aerosoolide eemaldamiseks võib kasutada õhupuhastusseadmeid, mis põhinevad mehaanilistel filtritel (näiteks HEPA filtrid) või elektrostaatilistel filtritel. Õhupuhastusfiltrite tegeliku võimekuse testimiseks on vaja nende aerosoolide eemaldamise võimet testida reaalses keskkonnas. Ettekandes tutvustaksegi HEPA filtril või elektrostaatilisel filtril põhineva õhupuhastiga 30 m3 suuruses kabinetis läbi viidud teste. Kabinetti lasti aerosoolide generaatori abil aerosoole ja registreeriti nende kogus ning suurusjaotuse muutus ajas erinevate õhupuhastite korral. Elektrostaatilise filtri korral kasutati aerosoolide laadimiseks vajaliku koroonalahenduse tekitamiseks kas süsinikfiibreid või peenikesi traate. Testides selgus, et elektrostaatiliste filtrite korral on HEPA filtriga võrreldes võimalik saavutada kiirem õhu puhastamine. Traatide kasutamisel koroonalahenduse tekitamiseks toimub õhu puhastamine kõige kiiremini aga süsinikfiibrite korral saab kasutada madalamaid pingeid.

------------------------------

 

Varasemad ettekanded:

28.05.24 Vootele Mets "Koroonatuule ventilaatori arvutuslik modelleerimine"

07.05.24 Rasmus Talviste "Näilise efektiivse ionisatsioonikoefitsiendi määramine O2:N2 gaasisegudes kahe erineva meetodiga"

23.04.24 Indrek Jõgi ja Jasper Ristkok "Ülevaade Soomes VTTs läbi viidud ettevalmistavatest katsetest in-situ LIBS meetodi rakendamiseks JET seinte koostise ja seintesse ladestunud triitiumi analüüsimiseks"

02.04.24 Jasper Ristkok "Muljeid esimesest Nordic LIBS konverentsist ning LIBS gaasikeskkonna rõhu mõju vesiniku isotoopide koguse määramisele"

13.02.24 Jüri Raud "Plasma rakendamine aatomkihtsadestuses kristallilise Al2O3 kile tekitamiseks"

06.02.24 Indrek Jõgi "Magnum-PSI deuteeriumi plasmale eksponeeritud poorse volfram-oksiidist katte keemilised ja mehaanilised omadused ja mõju LIBS mõõtmistele"

09.01.24 Jasper Ristkok ja Indrek Jõgi "Lineaarse plasmaseadme Magnum-PSI plasmale eksponeeritud volframkatete deuteeriumi ja heeliumisisalduse in-situ LIBS mõõtmised"

17.10.23 Jüri Raud "Ülevaade plasmameditsiinialase projekti COST PlasTher aastakoosolekust"

13.06.23 Jasper Ristkok "Muljeid PFMC-19 konverentsist ning laserindutseeritud plasma ajalis-ruumilise arengu võrdlus atmosfäärirõhul heeliumis, argoonis ja lämmastikus"

23.05.23 Ingrem Laanepere "Tuumasünteesi reaktori ITER jaoks asjaomaste materjalide karakteriseerimine kalibratsioonivaba laser-indutseeritud plasma spektroskoopia meetodil"

16.05.23 Robin Reino "Näiva ionisatsioonikoefitsiendi määramine Ar:CO2 segudes"

09.05.23 Jüri Raud "Püroelektrilise efektiga tekitatud röntgenkiirguse mõju CH4/CO2 ja H2/CO2 leegi elektrilistele ning spektraalsetele karakteristikule"

25.04.23 Indrek Jõgi "He detekteerimine Be katetes laserindutseeritud plasmaspektroskoopia meetodil"

18.04.23 Rasmus Talviste "Ar:CO2 gaasisegudes määratud näilise ionisatsioonikoefitsiendi võrdlus BOLSIG+ arvutustega ja Ar:O2 ning Ar:N2 segudes saadud tulemustega"

28.03.23 Indrek Jõgi "Viiruste ja aerosoolide eemaldamise testkamber õhupuhastite testimiseks"

21.03.23 Jüri Raud "Reaktiivsete klooriühendite tekitamine Ar ja He plasma abil"

25.10.22 Peeter Paris ja Indrek Jõgi "DIFFER instituudi lineaarse plasmaseadme Magnum-PSI plasmale eksponeeritud volframkatete deuteeriumi ja heeliumisisalduse in-situ LIBS mõõtmised"

18.08.2022 Indrek Jõgi “Viiruste ja aerosoolide eemaldamine elektrostaatilise filtriga”

07.06.2022 Jasper Ristkok ja Peeter Paris " Berülliumproovide mõõtmine VTT instituudis LIBS meetodil”

31.05.2022 Carl-Thomas Piller  "Aatomkihtsadestamisel kasutatava plasma mõju sadestatud alumiiniumoksiidile"

24.05.2022 Rasmus Talviste "Efektiivse ionisatsioonikoefitsiendi α määramine erinevate meetoditega"

29.03.2022 Indrek Jõgi "WEST tokamakist C3 kampaania järel eemaldatud divertori seinamaterjali ex-situ analüüs LIBS meetodi abil"

01.02.2022 Jasper Ristkok  "Vesiniku sisaldusega molübdeeni laserindutseeritud plasma lokaalne termodünaamiline tasakaal argoonis"

14.12.2021 Rasmus Talviste "Efektiivse ionisatsioonikoefitsiendi määramine He:O2 gaasisegudes"

09.11.2021 Carl-Thomas Piller "Plasma ALD seadme plasma karakteriseerimise mõõtmiste tulemused"

19.10.2021 Jüri Raud "Elektrontemperatuuri määramine atmosfäärirõhulistes plasmades spektraalsel meetodil"

05.10.2021 Indrek Jõgi "Lineaarse plasmaseadme Magnum-PSI deuteeriumi plasmale eksponeeritud W, W-Ta(5%) ja W-O katete D sisalduse mõõtmised in-situ LIBS abil ning võrdlus NRA mõõtmistega"

14.09.2021 Rasmus Talviste "Efektiivse ionisatsioonikoefitsiendi määramine Ar + O2 gaasisegudes"