Skip to main content

Teadustöö

Bio- ja keskkonnafüüsika

Atmosfäärifüüsika labor

Uurime inimtegevuse mõju Maa kliimale ja kliimamuutust Läänemere piirkonnas.
Atmosfäärifüüsika laboris täpsustame inimtegevuse kliimamõju tugevust, et koostada senisest usaldusväärsemaid tuleviku kliima prognoose (Toll jt 2019 NatureERR Novaator).

Vaata lähemalt atmosfäärifüüsika veebilehelt

Biofüüsika labor

Uurime kuidas looduslikest või geneetiliselt modifitseeritud bakteritest eraldatud fotosünteesivad pigment-valk-kompleksid „töötavad“, kuidas on omavahel seotud nende ehitus ja talitlus ning kuidas välistingimused, nagu temperatuur, rõhk ning lahuse keemiline koostis nende omadusi ja talitlust mõjutavad.

Keskkonnafüüsika labor

Uurime atmosfääri ioonide ja aerosoolide tekke põhjuseid ja nende rolli kliimasüsteemis. Lisaks tegeleme keskkonna radioaktiivsuse uuringutega ja arendame müüontomograafiat. Vaata lähemalt siit.

Eksperimentaalfüüsika

Füüsikalise optika labor

Labor tegeleb alanud sajandi optikas üha enam tähelepanu köitvas valdkonnas – laialivalgumatute ja mittedifrageeruvate ning kiirenevate valgusimpulsside tekitamise, uurimise ja rakendamisega. Ülilühikesed laseriimpulsid ise on ühed lühemad sündmused, mida inimene on suuteline kontrollitult tekitama.

Neutronhajumise töörühm

Töörühm kasutab biomolekulide ja membraanide struktuuri ja dünaamika uurimiseks erinevaid neutroni hajutamise meetodeid, nagu väikese nurga hajumine, neutronspektroskoopia ja difraktsioon, peamiselt fotosünteesi uurimise valdkonnas.

Plasmafüüsika labor

Plasmafüüsika laboris uuritakse füüsikalisi ja keemilisi protsesse, mis toimuvad nii gaaslahendusplasmas kui ka plasmaga töödeldavates objektides (tahkised, vedelikud). Vaata lähemalt siit.

Füüsikaharidus

Koolifüüsikakeskus

Meie esmaseks eesmärgiks on füüsikaõpetajate koolitamine. Töötame selle nimel, et eestikeelse füüsikahariduse kvaliteet üldhariduskoolides paraneks ning füüsika õpetamine Eesti koolides oleks jätkusuutlik.

Materjaliteadus

Ioonkristallide füüsika labor

Uurime laia keelutsooniga materjale, nende elektroonseid ja kiirguslike omadusi.

Kiletehnoloogia labor

Kiletehnoloogia labor tegeleb õhukeste ja üliõhukeste materjalikihtide (tahkisekilede) valmistamiseks ja uurimiseks sobivate meetodite väljatöötamise ja täiustamisega. Uuritavate materjalide kasutusalad ulatuvad korrosioonivastastest pinnakatetest mikro- ja nanoelektroonikani. Loe lähemalt siit.

Laserspektroskoopia labor

Laserspektroskoopia labori tegevus on fokuseeritud uudsete materjalide uurimisele kasutades kaasaegseid optilise laserspektroskoopia võimalusi. Vaata lähemalt

Materjalitehnoloogiate töörühm

Töötame välja erinevaid praktilisi rakendusi omavaid funktsionaalseid materjale, fookusega teadus- ja arendustöö pakkumisele ettevõtetele. Vaata lähemalt

Nanostruktuuride füüsika labor

Oleme oma uurimis- ja õppetöös spetsialiseerunud nanoteadustele, täpsemalt materjaliteadusele ja madaladimensionaalsete struktuuride füüsikale ning nende rakendustele.

Röntgenspektroskoopia labor

Kasutame oma töös pehme röntgenkiirguse poolt tekitatud protsesse informatsiooni saamiseks aatomite, molekulide, kiledede, tahkiste ja vedelike omadustest. Nendeks uuringuteks kasutame sünkrotronkiirgust erinevates sünkrotronkeskustes (MAX-4 Lundis, BESSY-2 Berliinis ja HASYLAB Hamburgis jm). Vaata lähemalt siit

Sensortehnoloogiate labor

Laboris tehakse uurimistööd nanomaterjalidel põhinevate sensorite ja seonduvate mõõtemeetodite arendamise alal. Valmistame ja uurime erinevat tüüpi sensormaterjale ja –struktuure ning arendame nendel põhinevaid prototüüpe mitmesugusteks rakendusteks. Loe lähemalt siit.

Teoreetiline füüsika

Tahkiseteooria labor

Labori uurimistöö põhisuund on kondenseeritud aine teooria. Uurimistöö eesmärgiks on kristallide, klaaside, heterostruktuuride ja nanostruktuuride omaduste uurimine ja ennustamine. Loome selleks uusi meetodeid tahkiste numbriliseks modelleerimiseks.

Teoreetilise füüsika labor

Uurime kõrge energia füüsika, gravitatsiooniteooria ja matemaatilise füüsika valdkonda kuuluvaid probleeme.

#teadus
Salatit sööma

Värske teadus: söömisest, suguhaigustest, zoosemiootikast ja sademetest

Jaga
19.01.2022
#teadus

Nanostruktuuride füüsika labor

Nanostruktuuride füüsika labor (NSL) on oma uurimis- ja õppetöös spetsialiseerunud materjaliteadusele ja madaladimensionaalsete struktuuride füüsikale ning nende rakendustele.

Jaga
20.12.2021
#teadus

Neutronhajumise töörühm

Töörühm kasutab biomolekulide ja membraanide struktuuri ja dünaamika uurimiseks erinevaid neutronhajumise meetodeid, näiteks väikese nurga hajumine, neutronspektroskoopia ja difraktsioon.

Jaga
16.12.2021