Author:
Andero Kalju

Lõputööde kaitsmine füüsika instituudis

Lõputööde kaitsmise ajad

 • füüsika, keemia ja materjaliteaduse bakalaureuseõppekava füüsika erialal 01.06.2023 kell 9:15 ja 02.06.2023 kell 9:15 Physicumi auditooriumis B103
 • füüsika, keemia ja materjaliteaduse bakalaureuseõppekava materjaliteaduse erialal 08.06.2023 kell 10:15 Physicumi auditooriumis A111;
 • füüsika magistriõppekaval 05.06.2023 kell 9:15 Physicumi auditooriumis B103; 
 • materjaliteaduse ja tehnoloogia magistriõppekaval 05.06.2023 ja 06.06.2023 kell 10:15 Physicumi auditooriumis A111.
 • Üliõpilane ja tema töö retsensent on kohustatud kaitsmiskoosolekuga liituma vähemasti 15 minutit enne kaitsmise ametlikku algusaega.

Valdkonna kaitsmiste ajakava on leitav aadressilt:

https://reaalteadused.ut.ee/et/sisu/loputoode-kaitsmised-2023-aastal

 

LÕPUTÖÖDE (BAKALAUREUSE- JA 3+2 MAGISTRITÖÖD) ESITAMISE KORD TÜ FÜÜSIKA INSTITUUDIS 2023.A. KEVADEL

1. Bakalaureusetöö esitatakse vähemalt 4 tööpäeva ja magistritöö 1 nädal enne kaitsmist.
Lõputöö tuleb esitada enne kaitsmist e-kirja teel pdf-formaadis programmijuhile.

2. Vormistus:

Lõputöö sisaldab alljärgnevaid osi:

2.1. tiitelleht (instituut, töö nimetus, bakalaureuse- või magistritöö, eriala, maht EAP-des, autor, juhendaja(d);

2.2. infoleht: kokkuvõte ja märksõnad eesti ning inglise keeles; (kokkuvõte algab töö pealkirjaga ning lõpeb märksõnade loendiga ning töö teadusala CERCS koodi ja nimetusega vastavas keeles);

2.3. sisukord;

2.4. sissejuhatus (probleemi tutvustus, töö eesmärk ja ülevaade);

2.5. sobivalt liigendatud põhitekst;

2.6. kirjanduse loetelu (esitatakse kas alfabeetilises või viitamise järjestuses. Loetletakse need ja ainult need allikad, millele töös on viidatud). Vaata ka viitamise juhendit;

2.7. vajadusel üks või mitu lisa;

2.8. lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (vajadusel koos ajalise publitseerimise piiranguga). Litsentsi vormid on saadaval ülikooli dokumendivormide seast (Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks).

(Lõputöö maht ilma lisadeta on 20-40 lehekülge. Lõputöö vormistamise stiil on Times New Roman, kirjavahega 1,5, lehekülgede äärised 2,5 cm. Töö leheküljed on nummerdatud)

Juhendaja saadab oma arvamuse tööst ja ettepaneku retsensendi määramiseks pdf-vormingus e-kirja teel otse programmijuhile.

3.  Lõputööde elektroonilised failid saadetakse vastava õppekava programmijuhi e-postkasti:

 • füüsika bakalaureuseõppekava ning füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava füüsika eriala – Kalev Tarkpea (kalev.tarkpea@ut.ee),
 • füüsika magistriõppekava – Laurits Puust (laurits.puust@ut.ee),
 • materjaliteaduse bakalaureuse- ja magistriõppekava ning füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava materjaliteaduse eriala - Hele Siimon (hele.siimon@ut.ee),

Programmijuht kinnitab failide kättesaamist ka e-kirjaga.

4. Programmijuht kontrollib tööde vastavust loodus- ja täppisteaduskonna valdkonna nõukogus 28.01.2016 kinnitatud dokumendi "Loodus- ja täppisteaduste valdkonna lõputöödele esitatavad nõuded ja kaitsmise kord" (https://reaalteadused.ut.ee/et/sisu/loodus-ja-tappisteaduste-valdkonna-tapsustavad-juhendid-ja-pohimotted-ning-avalduste-vormid) sätestatule ning samuti seda, kas üliõpilane on täitnud vastava õppekava nõuded.

5. Lõputöö kaitsmisele suunamise otsustab vastava õppekava programmijuht.

6. Programmijuht teatab e-kirja teel üliõpilasele ning instituudi direktsioonile töö kaitsmisele lubamise fakti ning kaitsmise päeva ja orienteeruva kellaaja.

7. Retsensendile annab üle lõputöö elektroonilised failid ja/või väljatrüki töö esitaja.

8. Lõputöö kirjutatakse reeglina õppekava keeles. Põhjendatud juhul ning programmijuhi ja direktori nõusolekul võib eestikeelsel õppekaval esitada töö ka inglise keeles ning ingliskeelsel õppekaval eesti keeles. Selleks esitab üliõpilane direktorile põhjendusi selgitava avalduse koos juhendaja arvamusega vähemalt 3 kuud enne kaitsmist. Luba antakse näiteks juhul, kui õppekava keelt töö juhendaja ei valda või kui töörühma suhtluskeel on muu keel.

   

  #õppimine #sisseastumine
  Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

  Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

  #õppimine
  Tudengid koos

  Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

  #tudengile #õppimine
  lõigatud ÖÖraamatukogu 3

  Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem